top of page

YLE elections machine - answers in english
During the last weeks YLE's election questionnaire was published. Unfortunately, I asked if I could write these in english, but it was not allowed. So I created this PDF in case you are still in the early stage of learning Finnish. Hope you find it useful.


YLE vaalikone

https://vaalikone.yle.fi/kuntavaalit2017/tampere/ehdokkaat/14999?emp=rt-1.rs-h2N0yS%252F%252BPaf%252F%252BX7%252BXg%253D%253D.po-.pk-.pe-.pen-.pr-.pg-.pp-.pd-.ps-.pp1-.pp2-.pn-Natalia+rincon.psr-.psx-&ap=1#!


Videos


1. Kenen asiaa kotikunnassasi ajat?

Moro! As a candidate, I represent all citizens in Tampere. I stand for values that represent sustainability, innovation and equality. I represent those who want to improve our society, those who are brave and who are kind. I represent all, no matter where they come from, what they look like or who they are. Moro! Kunnallisvaaliehdokkaana edustan kaikkia Tamperelaisia. Puolustan kestävän kehityksen, innovaation ja tasa-arvon toteutumista. Edustan rohkeita ja ystävällisiä ihmisiä jotka haluavat kehittää yhteiskuntaamme. Edustan kaikkia riippumatta mistä he tulevat, miltä he näyttävät ja ketä he olevat. 2. Miksi sinä olisit sopiva henkilö päättämään kuntasi asioista?

Hi, I graduated from TUT with an MSc. in Architecture. Currently, I’m a researcher at Aalto University in the urban planning department and I am CEO at CHAOS architects. I’m a bold and courageous person who advocates for three topics: urbanism, entrepreneurship and internationalization. These topics are very much aligned with my values and experience. I still think that Tampere is the best place to live in Finland, and that we can make it even better if we build the future together.

Moro, olen valmistunut TTY:ltä, Arkkitehtuurin maisterilta. Tällä hetkellä olen Aalto Yliopiston kaupunkisuunnittelun tutkija ja CHAOS Architects toimitusjohtaja. Olen rohkea ja reipas henkilö joka puolustaa kolmea teemaa: urbanismi, yrittäjyys ja kansainvälisyys. Nämä teemat ovat tosi lähellä mun arvojani ja kokemuksiani. Minulla on mieltä että Tampere on paras paikka asua Suomessa, mutta voimme tehdä siitä vielä paremman paikan asua jos rakennamme tulevaisuutta yhdessä. Questions 1.1 Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen. - Young people should be ordered to take further studies or an internship directly after elementary school. Somewhat agree Education is one of the founding rocks of progress, and a value that should be safeguarded. Thus, young people need to be positively encouraged to continue their studies, especially those from middle- and low-class families. The importance and urgency of this has been proven in research that has revealed an alarming growing trend. Nowadays, children are following their parents’ footsteps more and more - and this applies also in families where no university degrees have been achieved. As a city, we need to promote secondary education and reinforce programs that inspire youngsters to network and continue their studies. Jokaisen samaa mieltä Koulutus on yhteiskunnan pohja, ja yksi asia joka pitää olla turvattu. Se on tärkeää, koska tutkimukset osoittavat, että meillä on nouseva trendi, jossa nuoret seuraavat vanhempiensa jalanjälkiä: esimerkiksi, jos vanhemmilla ei ole koulutusta, on riskinä, että heidän lapsensakaan eivät kouluttaudu. Siksi kuntien pitää edistää ohjelmia, joissa nuorilla on tavoitteellista opinto-ohjausta joka inspiroi heitä. 1.2 Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille. - The local government should provide free child care-based early education for all children. Strongly agree All children should be given the option to grow in a diverse environment that develops their skills and abilities. Research shows that the early exposure that kids have with other kids, greatly benefits their personality and growth. Children should also have the right to attend daycare even if they have a younger sibling who a parent is taking care of at home. Moreover, stay at home parents should be able to perform other activities and dedicate their time to their younger child. Täysin samaa mieltä Kuntien on tuettava vanhempia lasten kasvatuksessa ja turvattava kasvatusta ja kehitystä lapsen edun mukaisesti. Tutkimukset osoittavat, että lapset joilla on aikaisia kohtaamisia ja leikkejä toisten lasten kanssa vahvistavat heidän persoonallisuuttaan ja kasvua. Lapsilla pitäisi olla oikeus osallistua päivähoitoon, vaikka heillä olisi nuorempi sisarus, jota vanhempi hoitaa kotona. Lisäksi vanhempien, jotka jäävät kotiin, pitäisi pystyä suorittamaan muita toimintoja sekä käyttää aikaa nuoremman lapsen kanssa. 1.3 Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä. - Schools should have a vegetarian day at least once a week. Strongly agree Nowadays we speak about being either a vegetarian or a meat eater; however, we don’t need to choose sides! Instead we need to understand that there is a situation where the production of meat is damaging our environment. It is important that we reexamine our food policies and hence, that we teach younger generations how to conserve the environment. Reducing the meat offered in schools’ lunches will benefit our society in the long run. It is also important to note that vegetarian meals should contain all the nutrients that children need for their development. Täysin samaa mieltä Nykyään puhumme kasvissyöjistä tai lihansyöjistä, mutta emme voi valita puolia. Meidän täytyy ymmärtää mikä ongelma on: lihantuotanto on tuhoisaa ympäristölle. Siksi on tärkeää opettaa nuorille sukupolville kuinka säästää ympäristöä. Lisäksi tämä vähentää myös lihan kulutusta kokonaisuudessaan, mikä hyödyttää yhteiskuntaa pitkällä aikavälillä. On tärkeää huolehtia, että kasvisaterioissa on kaikki ravintoaineet, joita lapset tarvitsevat. Tulevaisuudessa voisimme pitää enemmän kuin yhden kasvisruokapäivän viikossa. 1.4 Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.- The municipality must support culture by providing premises for the free use of associations. Somewhat agree

Tampere has a wide and diverse cultural concentration. Therefore, it is important to support associations by providing affordable spaces for their use, and by encouraging their growth. With the municipality growing in inhabitants and ethnic backgrounds it is important to provide culture a room to grow. Jokaisen samaa mieltä

Tampereella on laaja ja monipuolinen kulttuuritoimijoiden keskittymä. Siksi, on tärkeä, että kunnalla on tarjota ilmaisia tiloja eri yhdistysten käyttöön. Kun kunta on kasvamassa asukasmäärältään ja etniseltä taustaltaan, on tärkeä, että annamme uusille kulttuurin muodoille tilaa kasvaa. 1.5 Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy. - Teaching groups in schools are already so large that learning is disrupted. Somewhat agree Cuts to education budgets have pressured municipalities to increase class sizes in schools. These are challenges that can be tackled in different ways. Nowadays an initiative to alleviate segregation and overcrowded classrooms have been successfully put in place. The idea is to widen the catchment area of each school, allowing for example, three schools per catchment area. In this way, the municipality can distribute students and resources more adequately. Coordinating smaller clusters is easier than trying to coordinate and allocate budgets, at the same time, for all the schools in the region. Jokaisen samaa mieltä

Koulutusten leikkauksissa on painostettu kuntia lisäämään luokkien kokoja. Nämä ovat haasteita joita voimme ratkaista eri tavoilla. 2.1 Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää. - The elderly shall have the right care home place, because the current home care is not sufficient.

Somewhat agree

When individual care is not sufficient, new strategies should be put in place. Nowadays, creating assistance in group homes and in-home support is a good way to provide support to elderly groups. The mixing of these groups with younger communities is a way to cope with caring needs.

Jokseenkin samaa mieltä

Kun kotihoito ei ole riittävää, me voimme rakentaa uusia strategioita. Palvelukodit ovat hyviä ratkaisuja vanhuksille, mutta Hollannin tapaan nuoremman ja vanhemman sukupolven yhdistäminen palvelutaloissa auttaa kahdessa asiassa, pudottamaan asumiseen sekä terveydenhuoltoon liittyviä kuluja. 2.2 Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa. - Existing municipal workers' jobs should be safeguarded during social and healthcare reforms. Somewhat agree

Nowadays we need new social and healthcare strategies which can safeguard citizen’s taxes and resources. Jokseekin samaa mieltä Tällä hetkellä me tarvitaan sosiaali- ja terveyshuollon uuden strategia, jotta voi turvata asukkaita veron ja kuntaresursseja. 2.3 Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti. - The functioning of social- and healthcare is more important than the location. Somewhat agree

At this moment we need to densify the city and, at the same time, we need new and better social and healthcare strategies. Jokseekin sama mieltä Nykyään tarvitaan tiiviimpää kaupunkia ja samalla tavalla tarvitaan uuden ja paremmin sosiaali- ja terveyshuollon strategia. 2.4 Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia. - The privatization of municipal healthcare services will bring efficiency and save costs.

Strongly disagree

Healthcare is a universal right, not a privilege. Therefore, every citizen should be able to access healthcare regardless of their income. Keeping these services in the public realm ensures a common healthcare system that guarantees the care of all people. If the private sector manages healthcare, there is a risk that the public sector will lose quality.

Täysin eri mieltä

Terveydenhuolto on ihmisoikeus, ei etuoikeus. Sen takia, jokaisella tulee olla oikeus käyttää terveydenhuollon palveluita riippumatta heidän tuloistaan. Valtion vastatessa julkisesta terveydenhuollosta, se varmistaa, että kaikki voivat olla yhteisessä terveydenhuoltojärjestelmässä. Jos yksityinen sektori hallitsee terveydenhuollon alueella, on olemassa vaara, että julkisen sektorin laatu kärsii. 2.5 Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta. - Out-patient preference for mental health at work creates a sense of insecurity.

Somewhat disagree

Everyone has the right to use the healthcare service that is appropriate for him- or herself.

Jokseenkin eri mieltä Jokaisella tulee olla oikeus käyttää terveydenhuollon palveluita mitä tahansa muodossa tarvitse. 3.1 Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle. - Municipal taxes could fall sharply, as a large part of activities are transferred to provincial governments. Somewhat disagree

The municipal tax is important for the good development of the city. Because of this we need strategies that can distribute the resources better.

Jokseenkin eri mieltä Kuntaveroa on tärkeä kunnallisten toimintojen. Siksi, me tarvitaan strategia joka voi jakaa resursseja paremmin. 3.2 Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla. – Construction has been accelerated by limiting the right to appeal of citizens.

Somewhat disagree

Tampere can provide better construction solutions, and in addition, the city should safeguard the growth of the city.

Jokseenkin eri mieltä Tampereella voi olla paremmin rakentaminen ratkaisuja, mutta myös kunnan tulisi turvata kaupunkiin kasvu. 3.3 Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa. - Private motorists are favored in too many planning decisions.

Strongly agree

Right now, parking regulations and car usage have a big impact in the way the city is planned. Instead, the city should focus on projects that benefit the majority of the citizens and that provide a sustainable choice for the environment. Cars should be considered, but only when there is no public transport option. Furthermore, the city should promote the reduction of parking spaces within the city center. For example, the parking spaces in students apartments should be reduced dramatically. This will not only help reduce the amount of cars in the city center, but will also lower the cost of student apartments. Housing areas where there is no public transport nearby, should still consider providing parking space for their residents.

Täysin samaa mieltä

Tällä hetkellä kaupunkisuunnittelussa autoilulla ja pysäköinnillä on iso vaikutus suunnitelmiin. Kaupungin pitäisi keskittyä hankkeisiin, jotka hyödyttävät suurinta osaa kansalaisista ja tarjoavat kestävän ratkaisun ympäristölle. Autoilijat tulee huomioida, mutta pääasiassa siellä, missä joukkoliikenne ei ole vaihtoehtona. Lisäksi kaupungin tulisi edistää pysäköintitilan vähentämistä keskustassa. Esimerkiksi opiskelijoiden asuntojen pysäköintipaikkoja olisi vähennettävä huomattavasti. Tämä auttaa vähentämään autoja kaupungin keskustassa sekä alentaa opiskelijoiden asuntojen hintoja. Asuinalueilla, joilla ei ole julkista liikennettä lähellä, voidaan edelleen tarjota pysäköintipaikkoja asukkaille. 3.4 Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja. - The municipality must support companies by offering them cheap plots.

Somewhat disagree When we want to increase the city’s competitiveness we should consider the urban planning strategy. Land is one of the city’s biggest assets, and therefore the municipality needs to take care of it. We do this by balancing investment and land use.


Jokseenkin eri mieltä Kun lähdemme kehittämään kaupungin kilpailukykyä meidän pitäisi luoda kaupunkisuunnittelun strategia. Kuitenkin tontteja ovat kaupungin suuri etu, joka pitäisi turvata. 3.5 Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja. - The value of the environment and nature ​​can be flexible so that you can add jobs.

Strongly disagree

Climate change is one of the biggest threats our world is currently facing. It is caused by human activity and is causing devastating problems around the world. So, if we keep choosing short-term profits above the environment, in the longer run we would only harm ourselves. Thus, job creation and environmental protection are both very important. When there is a conflict of interest there also lies an opportunity to innovate. For example, renewable energy is a good choice to protect environment and create new jobs. Aside from job creation, innovation provides a competitive advantage for the country, develops R&D and creates new areas of education.

Täysin eri mieltä

Tällä hetkellä ilmastonmuutos on yksi suurimmista uhista maailmassa. Ilmastonmuutos on ihmisten aiheuttama ja se aiheuttaa vakavia ongelmia ympäri maailmaa. Siksi, jos me valitaan lyhytaikaisia hyötyjä ohi ympäristön, pitkässä juoksussa tuotamme vahinkoa itsellemme. Työpaikkojen luominen ja ympäristönsuojelu ovat erittäin tärkeitä. Kun on olemassa eturistiriita, myös siinä on mahdollisuus innovoida. Esimerkiksi uusiutuva energia on hyvä valinta suojellaksemme ympäristöä ja luodaksemme uusia työpaikkoja. Innovaatiot lisäävät maan kilpailukykyä, tutkimus- ja kehitystyötä sekä luovat uusia aloja koulutukselle. 4.1 Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita. - My own municipality should accept asylum seekers received by Finland

Strongly agree

During last year Tampere received an exceptional number of asylum seekers. However, it’s important to anticipate the situation and prepare emergency shelter for the future. Now, more than ever, we must respond with a safe place for asylum seekers and refugees. A safe place and home is a right that should be safeguarded.

Täysin samaa mieltä

Viimeisen vuoden aikana Tampere on saanut suuren määrän turvapaikanhakijoita. Sen takia on tärkeää ennakoida tilannetta ja samalla varautua ylläpitämään vastaanottokeskuksia myös tulevaisuudessa. Nyt jos koskaan meidän pitää tarjota turvallinen paikka turvapaikanhakijoille ja pakolaisille. Turvallisuus ja koti ovat ihmisoikeuksia. Turvallinen paikka ja koti on oikeus, joka pitäisi suoda kaikille. 4.2 Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun. - Library services could charge an annual fee.

Strongly disagree

Education, reading, and knowledge is a right, and therefore should always be available and free for all. This is the base of our society, and the area where investment should not be decreased. Placing a price in libraries might hinder the most vulnerable groups’ access to education and knowledge. Furthermore, limiting education to the privileged, will widen, in the long run, the gap between classes. Täysin eri mieltä

Koulutus, lukeminen ja tieto on aina oltava saatavilla ja ilmaista kaikille. Tämä on yhteiskuntamme perusta ja yksi alue, jossa emme voi vähentää budjettia. Hinnan asettamisella saatettaisiin lisätä luokkien välisiä kuiluja sekä estää alempien luokkien pääsyä koulutukseen ja osaamiseen. Lisäksi, rajoittamalla koulutuksen mahdollisuuksia, lisäämme eroja luokkien välillä. 4.4 Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon. - My municipality spends too much money on the construction and maintenance of sports facilities. Somewhat agree

Research has shown that a healthy lifestyle reduces health problems in the future. It also shows that a healthy community tends to use healthcare services less, thus decreasing expenditure in the healthcare sector. Fostering sports and events encourages citizens to stay active and seek measures that relieve stress. Hence, investing in the maintenance and provision of sport facilities is a measure that will reduce health sector expenses. Jokseenkin samaa mieltä Tutkimukset osoittavat, että terveelliset elämäntavat vähentävät terveysongelmia tulevaisuudessa. Terveet yhdyskunnat myös tarvitsevat vähemmän terveyspalveluita. Urheilun ja tapahtumien edistäminen kannustaa aktiiviseen kansalaisuuteen ja vähentäästressiä. Urheilupaikkoihin investoiminen vähentää terveydenhuollon kustannuksia. 4.5 Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä. - Everyone should be able to reach services by public transport.

Somewhat agree

The city is responsible for the wellbeing of its residents; therefore, it makes sense that the city’s budget is destined for those services that would benefit the most - like public transport. Moreover, by establishing a free public transport it’s possible to foment the registration of residents in the municipality, which means more tax payers. Also, limiting personal cars will help reduce CO2 emissions and will takes us closer to our environmental goals. Jokseenkin samaa mieltä Kaupunki on vastuussa asukkaiden hyvinvoinnista. Sen takia kaupungin budjettia tulee kohdistaa palveluihin, jotka hyödyttävät useimpia ihmisiä, kuten joukkoliikenne. Lisäksi, tarjoamalla ilmaisen joukkoliikenteen, voimme houkutella ja saada uusia asukkaita Tampereelle ja se tarkoittaa uusia veronmaksajia. Samalla tavalla, jos me edistämme joukkoliikennettä, me vähennämme CO2 päästöjä, joka voi auttaa täyttämään kestävän kehityksen tavoitteemme. 5.1 Tampereen tulee luopua Keskuspuhdistamo-hankkeesta ja uudistaa nykyiset puhdistamot - Tampere should cancel the central treatment plant project and renovate existing plants.

Strongly disagree Tampere’s current sewage treatment plant treats around 300,000 people’s discharge. Most of this sewage is treated in Tampere’s Viinikanlahti and Rahola sewage plants, two important and beautiful areas. Currently, bad odors and noise originate from these plants. Moving the plant to the outskirts and implementing a new underground solution will allow the improvement of the Viinikanlahti area and will provide a more sustainable solution for our environment. Täysin eri mieltä Nykyään Tampereen puhdistamot käsittelee noin 300,000 henkilön jätevedet. Suurin osa tästä käsitellään kahdella tärkeällä ja kauniilla alueella, Tampereen Viinikanlahden ja Raholan jätevedenpuhdistamoissa. Tällä hetkellä jätevedenpuhdistuksen haju- ja meluhaitat häiritsivät lähialueilla. Uuden keskuspuhdistamon rakentaminen tapahtuisi kallion sisään ja kokemukset kallion sisään louhituista puhdistamoista ovat osoittautuneet, että ne ovat paitsi toimintavarmoja sekä myös ympäristöystävällisiä. Vanhojen puhdistamoiden tontit vapautuisivat kaupungille muuhun käyttöön. 5.2 Koko Hämeenkadulla pitää sallia henkilöautoilu myös ratikka-aikana -

Private cars should also be permitted on the whole of Hämeenkatu along with the tram

Strongly disagree The goal of Tampere in the city center is to improve all modes of transportation - in particular public transport. The role of Hämeenkatu is of great importance for the network to work. So, the future of the street should be reserved for public transport, bicycles and pedestrians. Right now, the plan is to allow only taxis and maintenance traffic,keeping in mind the safety and pedestrian-friendly environment. Täysin eri mieltä Tampereen keskustan kehittämisen tavoitteena on parantaa liikkuvuutta ja erityisesti joukkoliikenteen osalta. Hämeenkadulla on iso rooli tässä suunnitelmassa; siksi, tulevaisuudessa katu on rajattu pyörille, jalankulkijoille ja joukkoliikenteelle. Nykyinen suunnitelma on, että taksien ja huoltoliikenteen liikennöinnin mahdollisuudet säilyvät. 5.3 Eteläpuisto tulee säilyttää puistona - South Park (Eteläpuisto) should remain a park

Somewhat agree Eteläpuisto is a very important area in the city - both historically and in terms of nature. It’s location and beautiful landscape should be conserved. Therefore, an adequate balance between housing and nature should be taken into consideration when developing the area. Yet, to plan it well for everyone requires the participation of citizens in the planning process. Eteläpuisto is an emblematic place, and hence a plan that benefits the majority should be in place.

Jokseenkin samaa mieltä Eteläpuisto on erittäin tärkeä alue Tampereella, historiallisesti ja luonnoltaan. Sen sijainti ja kaunis maisema on jotain, joka pitäisi säilyttää. Kun aluetta kehitetään, tulisi ottaa huomioon riittävä tasapaino luonnon ja asuntojen välillä, mutta suunnittelu tarvitsee kansalaisten osallistumista suunnitteluprosessissa. Eteläpuisto on ikoninen paikka ja sen takia valittujen suunnitelmien tulee hyödyttää enemmistöä. 5.5 Tampereen ympäryskunnat (Tampere, Nokia, Pirkkala, Ylöjärvi, Lempäälä ja Kangasala) pitää yhdistää yhdeksi kaupungiksi - Tampere and its surrounding municipalities (Nokia, Pirkkala, Ylöjärvi Lempäälä and Kangasala) should be combined into a single city

Somewhat agree As the city grows, more strategies to cooperate between municipalities are needed. This would be a good start when developing the city’s competitiveness. A single bigger city is a good option in different ways, for example, it creates budget savings, it allows common investment in big projects, it attracts younger generations, and it’s in a better position to tackle urban challenges in the future. Jokseenkin samaa mieltä Kaupungin kasvaessa, tarvitaan lisää yhteistyötä ja strategioita kuntien välillä. Tästä on hyvä aloittaa, kun lähdemme kehittämään kaupungin kilpailukykyä. Yksi isompi kaupunki on hyvä vaihtoehto monin eri tavoin, esimerkiksi se luo säästöjä, se mahdollistaa investointeja yhteisiin suuriin hankkeisiin, se houkuttelee nuorempia sukupolvia ja avaa mahdollisuuksia puuttua kaupunkien tulevaisuuden haasteisiin paremmin. 6.1 Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä. - It wasn’t better before - changes to the Finnish way of life have been good.

Somewhat disagree Finland was founded on the bedrock principle of a welfare system. It is thanks to the decisions of previous generations that we are now able to benefit from services that take care of our health, happiness and wellbeing. However, the project of each generation is to take the challenges of its time and transform them into good policies that will benefit the generations to come. The improvement of the country is a never-ending quest to provide the best possible environment for our children. Jokseenkin eri mieltä Suomi perustettiin hyvinvoinnin periaatteelle. Kiitos menneiden sukupolvien valintojen, meillä on nykyiset palvelut, jotka tarjoavat meille mahdollisuuden huolehtia terveydestä, onnesta ja hyvinvoinnista. Siksi jokaisen sukupolven on tartuttava oman aikansa haasteisiin ja luoda politiikkaa, joka kantaa tulevia sukupolvia. Maan kehittäminen on loputon pyrkimys tarjota lapsillemme paras mahdollinen ympäristö. 6.2 Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille. - We need strong leadership that can fix problems without the need to compromise.

Somewhat disagree In politics, there is a tendency to think of compromise as something necessary to achieve a goal. However, in our times we need to advocate for more discussions that produce ideas, and for flexible policies within the city council. A flexible policy approach is one which can benefit different sides, and that sees the strengths and weaknesses of each situation. Hence, the importance to have a diverse and educated council that can foresee and positively discuss the city’s challenges. Jokseenkin eri mieltä Politiikassa ajatellaan, että kompromissi on tarpeellista saavuttaaksemme päämäärän. Kuitenkin meidän aikanamme tulee ajaa enemmän keskusteluja, jotka tuottavat ideoita ja pehmeiden arvojen politiikkaa kaupunginvaltuustossa. Pehmeiden arvojen politiikan lähestymistapa on sellainen, jossa hyödynnetään eri puolia ja joka näkee jokaisen tilanteen hyvät ja huonot puolet. Siksi on tärkeää, että on monipuolinen ja koulutettu valtuusto, joka pystyy ennakoimaan ja keskustelemaan kaupungin haasteista. 6.3 Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia. - is more important for children to be curious and independent than well-behaved and obedient.

Somewhat agree The best legacy we can leave for our children are tools that will help them to cope with the challenges of life in a better way than we do. Bringing them into environments that allow them to explore and be independent will grant them the needed resilience to overcome difficulties. Nonetheless, we need to make sure that they understand, respect and accept others’ right to express themselves as well. Jokseenkin sama mieltä Paras perintö, jonka voimme antaa lapsillemme, on työkaluja, jotka auttavat heitä selviytymään elämän haasteista paremmin, niin kuin me teemme. Ympäristössä, jossa lapset saavat tutkia ja voivat olla itsenäisiä, voi tarjota heille tarvittavaa sinnikkyyttä voittaa vaikeudet. Tästä huolimatta meidän täytyy varmistaa, että he ymmärtävät, kunnioittavat ja hyväksyvät toisten oikeudet ilmaista itseään. 6.5 Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin. - In our society, there would be less problems if people are treated fairly.

Strongly agree We are all created as equals. This is an idea that each generation should bare and take into mind when coping with the reality of our times. The state then, is responsible in safeguarding the equality of all citizens; in doing so, it will confirm that everyone is entitled to the protection of the law, and that we all should be treated equally and fairly. Täysin samaa mieltä Meidät on kaikki luotu tasavertaisiksi. Tämän arvon pohjalta on jokainen sukupolvi otettava huomioon, jos haluamme parantaa tasa-arvoa Suomessa. Valtion vastuulla on turvata yhdenvertaisuutta; näin, se vahvistaa, että jokaisella on oikeus lain suojaan, ja että meitä kaikkia pitäisi kohdella tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Nyt jos koskaan on tärkeää, että opimme elämään yhdessä. 6.6 Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen. - In Finland, all have equal access to wealth and happiness.

Somewhat agree Finland has been a leader in promoting the health, happiness and well-being of its citizens - or in other words - the welfare state. However, the equal opportunity for everyone to achieve this is not yet a reality. Minority groups, for example, still struggle to be fully integrated into society. Also, class division is also often present in groups with different cultural backgrounds and skin tones. Therefore, we must encourage different groups in decision-making as early as possible. Jokseenkin samaa mieltä Suomi on ollut suunnannäyttäjänä kansalaisten terveyteen, onnellisuuteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa, toisin sanoen Suomi on hyvinvointivaltio. Tasa-arvoiset mahdollisuudet saavuttaa näitä eivät ole vielä kaikille mahdollista. Esimerkiksi monet eri vähemmistöryhmät edelleen kamppailevat paikastaan ja oikeuksistaan yhteiskunnassa. Myöskin luokkajako kulkee valitettavan usein eri kulttuuritaustojen ja ihonvärien välillä. Siksi meidän on kannustettava eri kulttuuritaustaiset mukaan päätöksentekoon jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

7.1 Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen pitää olla maksuton. - The Helsinki Metropolitan Area public transportation must be free of charge.

Strongly agree Strategies should be in place to keep low prices in public transport, or even to work on programs that would enable free public transport, for example by tram. However, the strategy needs to be designed in a manner that would safeguard the city’s budget and wouldn’t compromise other services. Täysin samaa mieltä Joukkoliikenteen tulisi olla edullista, tai edistä maksuton joukkoliikenne strategia. Kaupungin pitää harkita keinoja, jotka mahdollistaisivat ilmaisen joukkoliikenteen, esimerkiksi raitiovaunulla. Kuitenkin strategian on oltava sellainen, joka turvaisi kaupungin budjetin eikä vaarantaisi muita palveluita. 7.2 Kunnan on työllistettävä pakolaiset hinnalla millä hyvänsä. - The municipality must employ refugees at all costs.

Strongly agree The municipality should make studying or employing refugees mandatory, and should provide them with opportunities to do so. If the city fails to address this issue, we might face other social issues that will have a greater impact in our society - like for example, segregation, poverty and crime. Hence, the city should address this situation by creating programs that will provide a “status” to illegal immigrants, and at the same time safeguard the safety of our community. Täysin samaa mieltä Kunnan velvoittaa heidät opiskeluun tai työntekoon, tarjoamalla heille siihen mahdollisuus. Jos kaupunki ei käsittele tätä asiaa, voimme kohdata muita sosiaalisia kysymyksiä, joilla on suurempi vaikutus yhteiskunnassamme, kuten esimerkiksi segregaatio, köyhyys ja rikollisuus. Siksi kaupungin pitäisi puuttua tilanteeseen luomalla ohjelmia, jotka tarjoavat "aseman" laittomille maahanmuuttajille ja samalla turvata yhteisöömme turvallisuus. 8.1 Kunnan pitää rajoittaa rakentamista haja-asutusalueilla. - The municipality must limit construction in sparsely populated areas.

Strongly agree The city should promote densification, and at the same time take care of Tampere’s old heritage and cityscape/silhouette. A dense city means that we plan and build an environment that has diverse transport options, for example: walking, bicycle, bus and trams. Cars are also necessary in areas where public transport is not possible. Täysin samaa mieltä Kaupunkia tuleetiivistää ja samalla huolehtia Tampereen perinnöstä ja kaupunkikuvasta/siluetista. Tiivis kaupunki tarkoittaa, että me kaavoitamme ja rakennamme ympäristöä, jossa on monipuoliset liikkumismahdollisuudet esimerkiksi kävellen, pyörällä, bussilla tai raitiovaunulla. Autoillakin on paikkansasiellä, missä joukkoliikenne ei ole vaihtoehto. 9.2 Kunnanvaltuutetun tärkein tehtävä on puolustaa oman äänestäjäkuntansa etuja.- The most important task of the municipal councilors is to defend the interests of their electorate.

Somewhat disagree The most important task of a city councillor is to represent and defend the citizens; this is the founding stone of democracy. Aside from this, there are two equally important tasks. The first one, the councillor is also responsible for maintaining a transparent and direct channel with citizens during her membership of the council. And the second one, is to perform thorough research on city matters before the decision-making process is done.

Jokseenkin eri mieltä Kunnanvaltuutetun tärkein tehtävä on puolustaa kaikkia asukkaita, tämä on demokratian kulmakivi. Sen lisäksi on kaksi tärkeää tehtävää. Ensiksi valtuutetun vastuulla on tarjota mahdollisuus avoimeen ja suoraan kanavaan asukkaiden kanssa. Toiseksi tehdä perusteelliset tutkimukset ja tarkistaa faktat kaupungin asioissa ennen kuin päätöksenteko on tapahtunut. Kun teemme tutkimuksia ja tarkistamme faktoja, voimme löytää uusia mahdollisuuksia ja innovaatioita. On erittäin tärkeää, että hallituksen ja instituutioiden ylläpitää suurta avoimuutta. Tämä on välttämätön asia demokratiassa. 10.1 Minkä lautakunnan työ on mielestäsi tärkeintä omassa kunnassasi tulevalla vaalikaudella? Valitse yksi. - Which board’s work do you think will be the most important in your municipality during the coming electoral period? Choose one.

Trade/Economic Development Each board in the city is responsible for choosing service providers that would meet the resident’s needs. Thus, every board is important; however, because nowadays we have big expenditures in the social and health care sector we need to focus in areas that would improve the economic situation of the city. For example, the Knowledge and Economic Development Board can improve innovation in the city, and hence increase the municipality’s competitiveness. The municipal board also plays a big role here, since zoning regulations can attract investment to the city. Elinkeino Lautakunnat vastaavat kuntalaisten palvelutarpeiden selvittämisestä ja palvelujen järjestämisestä sekä valitsevat palvelujen tuottajat. Siksi, kaikki lautakunnat ovat tärkeitä, mutta tällä hetkellä on välttämätöntä, että me kehitämme sosiaali- ja terveyspalveluiden sektoria. Esimerkiksi osaamis- ja elinkeinolautakunta voivat auttaa kehittämään strategioita, jotka voivat lisätä innovaatioita kaupungissa. Innovaatiot lisäävät maan kilpailukykyä, tutkimus- ja kehitystyötä sekä luovat uusia aloja koulutukselle. Samalla tavalla, osaamis- ja elinkeinolautakunta voi toimia yhdessä yhteiskuntalautakunnan kanssa, esimerkiksi, kaavoitukseen liittyvissä asioissa joissa voida houkutella investointeja kaupunkiin.


Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle
bottom of page